login

เริ่มต้นล็อกอินเข้าสู่ระบบ

เริ่มต้นให้เข้าไปที่เว็บ portal.office.com ช่อง E-Mail ให้กรอกเมลล์ของมช.(@cmu.ac.th) เมื่อกรอกเสร็จ พอจะกรอกรหัสผ่านเว็บจะลิ้งมาอีกเว็บ ให้กรอก E-Mail ของมช.…

View more
office

ติดตั้ง Microsoft Office

download ตัวติดตั้งได้จาก Install Office on more devices เข้าสู่หน้าดาวน์โหลดเลือก version แล้ว…

View more
sky

การใช้งานโปรแกรม Skype for Business 2015

Skype for Business เป็นบริการที่ใช้เพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร มีคุณสมบัติรองรับการสนทนาทั้งผ่านข้อความ, เสียง, วิดิโอ รวมทั้งการประชุมออนไลน์   เริ่มต้นการใช้งาน…

View more
onedrive

ติดตั้งและใช้งานบริการ OneDrive for Business

OneDrive for Business เป็นบริการที่อยู่ในชุด Office 365 เป็นพื้นที่เก็บไฟล์ออนไลน์ (Cloud Storage) ลักษณะเดียวกับ…

View more
i

การตั้งค่า Mail exchange สำหรับ IOS

ขั้นตอนการเข้าระบบเมลล์ ขึ้นแรกเข้าไปที่ Setting และเลือก (Mail,Contacts,Calendars) ขั้นสอง คลิก Add Account ขั้นสาม…

View more
a

การตั้งค่า Mail exchange สำหรับ Android

ขั้นตอนการติดตั้ง ไปที่ Setting แล้วเลือกเมนู อีเมลล์   กรอก CMU account (@cmu.ac.th)…

View more
out1

ติดตั้งและใช้งาน MICROSOFT OUTLOOK และ Calendar

กดที่ Icon Mail     จะขึ้นหน้า Starting ..    …

View more
vido

การใช้งาน Video

การ Upload Video เก็บไว้ ใน Office 365 กดที่   แล้ว กดที่ video  …

View more
ta

การใช้งาน Tasks

TASKS มีประโยชน์สำหรับการกำหนดตารางงาน และวางแผนตารางงาน   ขั้นแรกคลิกเข้าไปที่ TASKS ขั้นสองคลิก NEW task ขั้นสามใส่หัวข้องานและรายละเอียดต่าง…

View more
peo

การใช้งาน People

  สำหรับ People เป็นการติดต่อกันแบบเป็นกลุ่ม สามารถแชร์ไฟล์งาน หรือสนทนากันได้หลายคน ขั้นตอนแรก เข้าไปที่ People ขั้นตอนที่สอง…

View more